Privacy statement Continu Professionals

Wij brengen opdrachtgevers- en professionals samen. Om onze diensten te kunnen verlenen, verzamelen en verwerken wij de persoonsgegevens van personen met wie wij een samenwerking willen aangaan. In dit privacy statement leggen we je uit waarom wij bepaalde informatie verzamelen, hoe we jouw gegevens beschermen, welke rechten je hebt en onder welke voorwaarden wij de informatie aan jou of derden verstrekken.

Wij respecteren de privacy van kandidaten, opdrachtgevers en bezoekers van onze websites en behandelen persoonsgegevens zorgvuldig en verantwoord. Onze werkwijze is in overeenstemming met de rechten en plichten uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij bepalen het doel en de middelen van de gegevensverwerking, daarom zijn wij verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG.

Wanneer verzamelen wij jouw persoonsgegevens?
Dit doen we vanaf het moment dat jij je gegevens invult op onze website, jij je inschrijft op één van onze vestigingen of op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van de dienstverlening. We kunnen ook gegevens van jou verzamelen indien deze zijn geplaatst op publieke middelen, waaruit zou kunnen blijken dat je geïnteresseerd zou zijn in werk-gerelateerde dienstverlening. In dat geval zullen wij je benaderen of je interesse hebt om je bij ons in te schrijven.

Wij verwerken de volgende gegevens:
Bij inschrijving:

 • NAW gegevens, e-mail, telefoonnummer en begeleidende documenten
 • Profielgegevens en openbare gegevens
 • CV en werkervaring
 • Gegevens over trainingen, opleidingen en testen die jij zelf of via ons hebt gedaan
 • Beschikbaarheid
 • Correspondentie betreffende je sollicitatie
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van je geschiktheid voor functies, zoals referenties en getuigschriften

Vanaf het moment van bemiddeling:

 • Gegevens ten behoeve van de personeels-, salaris- en financiële administratie, zoals:
  • Nationaliteit, BSN, kopie ID bewijs, werkvergunning
  • Geslacht, kopie rijbewijs, VCA-diploma
  • Gegevens omtrent functioneren
  • Overeenkomsten (zoals arbeids- en opleidingsovereenkomst)
  • Loonstroken, jaaropgaven en declaraties
  • Gegevens over vakantie, verzuim, verlof en pensioen

Grondslag voor verzamelen en verder verwerken persoonsgegevens
We verzamelen en verwerken gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening. Daaronder vallen detachering, werving & selectie, carrière-/loopbaanadvies en bemiddeling van ZZP’ers en doorleners. Dit doen we op basis van de volgende grondslagen:

 • Om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting
 • Op grond van jouw toestemming. Je kunt je toestemming altijd weer intrekken door een e-mail te sturen naar mijndata@continu.nl
 • Om de overeenkomst die we met je zijn aangegaan op een goede manier te kunnen uitvoeren
 • Op grond van gerechtvaardigde belangen, die in ieder afzonderlijk geval niet zwaarder mogen en zullen wegen dan jouw belangen op het gebied van privacy, zoals:
  • Om jou een digitale verjaardagswens te kunnen brengen
  • Om jou te kunnen benaderen via social media en jobboards
  • Om digitaal e-mailverkeer met jou te kunnen voeren en dit te analyseren
  • Om onze kwaliteitsdoeleinden en certificeringen te kunnen behalen

Waarvoor gebruiken we jouw persoonsgegevens?
We gebruiken jouw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het matchen met mogelijke banen of opdrachten
 • Om jouw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen om zodoende jou te kunnen bemiddelen naar werk
 • Het adviseren over en begeleiden van je loopbaan
 • Voor een correcte en verplichte administratie ter uitvoering van (eventuele) arbeids- of bemiddelingsovereenkomsten
 • Om jou per e-mail, telefoon en/of post op de hoogte te houden van onze dienstverlening
 • Om jou op de hoogte te houden van onze marketingactiviteiten zoals evenementen, nieuwsbrieven en trainingen
 • Om onze website en andere systemen up-to-date te houden en te ontwikkelen
 • Voor managementdoeleinden, interne controles, bedrijfsveiligheid en het laten uitoefenen van audits en accountantscontroles
 • Voor kwaliteitsdoeleinden ten aanzien van certificeringen
 • Voor naleving van wet- en regelgeving ten aanzien van de arbeidsrelatie. Hierbij kan er gedacht worden aan arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving.
 • Voor onze carrière tools waarmee jij jouw CV kunt maken. De gegevens in de carrière tools verwijderen we na 4 weken. Ze worden verder niet opgeslagen

Met wie kunnen we jouw persoonsgegevens delen?
We kunnen jouw persoonsgegevens delen met:

 • Aan ons gelieerde organisaties
 • (Potentiele) opdrachtgevers waarmee wij jou willen matchen of waar jij voor ons werkt
 • Verwerkers en/of ontvangers die namens ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren. Hierbij kan er bijvoorbeeld gedacht worden aan leveranciers. Deze partijen hebben alleen toegang tot de gegevens die zij nodig hebben om hun contractuele verplichting na te kunnen komen
 • Instanties waarmee we persoonsgegevens moeten delen op basis van een gerechtelijk besluit
 • Pensioenfondsen, arbo dienstverleners, overheidsinstanties en andere instanties (zoals consultancybureaus) indien wij van mening zijn dat we daartoe verplicht of gerechtigd zijn
 • Adverteerders en reclamebureaus die onze re-marketing verzorgen. We maken, met behulp van cookies, gebruik van google analytics en partijen die de websites hosten. Dit om te adverteren op websites van derden. De advertenties zijn gericht op gebruikers die een website van ons hebben bezocht

We geven jouw persoonsgegevens in beginsel niet door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, zorgen we ervoor dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt en hier een modelovereenkomst voor is gesloten of als sprake is van passende waarborging in de zin van de AVG.

Hoelang bewaren we jouw gegevens?
Wij hebben zorgvuldigheid hoog in het vaandel staan, daarom bewaren wij gegevens niet langer dan noodzakelijk.

Als je solliciteert, je aanmeldt via de website, je inschrijft of door ons wordt ingevoerd in ons systeem, worden je gegevens 4 weken bewaard. Deze periode wordt door de Autoriteit Persoonsgegevens gebruikelijk genoemd.

Na deze 4 weken worden de gegevens via een geautomatiseerd proces verwijderd, tenzij je toestemming geeft dat we je gegevens langer mogen bewaren. De bewaartermijn is dan tot 2 jaar.

Als je voor ons gaat werken, verandert de grondslag van toestemming naar noodzakelijk ter uitvoering voor de overeenkomst. Er geldt dan een fiscale bewaarplicht van 7 jaar na uitdiensttreding voor gegevens uit de loon- en financiële administratie. Dit betreft bijvoorbeeld je loonstroken, jaaropgaven en facturen. De kopie van je identiteitsbewijs, arbeidsovereenkomst en loonheffingsverklaring bewaren we 5 jaar na uitdiensttreding, conform regelgeving. Overige gegevens uit het personeelsdossier zoals je intakeformulier, diploma’s en gegevens omtrent verzuim worden 2 jaar bewaard.

Als je niet meer wilt worden bemiddeld of geen contact meer met ons wilt, kun je dat aangeven in een e-mail naar een van onze medewerkers of mijndata@continu.nl. We zullen je dan verwijderen uit onze systemen. Je kunt je ook uitschrijven van de nieuwsbrieven.

Jouw persoonlijke rechten
Als we gegevens van je verwerken heb je verschillende rechten. Dit betreft dataportabiliteit, vergetelheid, inzage, rectificatie, beperking, bezwaar en het indienen van een klacht bij de AP. Wanneer je hier gebruik van wilt maken kun je contact opnemen met jouw contactpersoon.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door jouw browser worden opgeslagen op jouw computer. Voor jouw gemak houden we bij welke vacatures je eerder hebt bekeken. Op basis van cookies tonen wij jou je eerder bekeken vacatures, indien deze nog online staan. Tevens is het mogelijk vacatures aan te merken als interessant. Ook dit gaat middels een cookie. Bij het bezoeken de websites wordt jou gevraagd of je cookies wilt inschakelen. Klik op “Cookies toestaan” om cookies in te schakelen of ga naar ‘meer details’ om bepaalde cookies uit te schakelen. Meer informatie hierover kun je vinden in ons Cookiebeleid op de website.

IP-adressen
We verzamelen informatie over jouw gedrag op onze webpagina’s. Het gaat dan expliciet om gegevens ten aanzien van de browseractiviteiten en patronen van jou als gebruiker.  

Beveiliging
We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking en om ervoor te zorgen dat doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd. Ondanks de door ons genomen veiligheidsmaatregelen, kan het voorkomen dat derden er toch in slagen deze maatregelen te omzeilen en persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. We kunnen hiervoor nooit op enige wijze aansprakelijk worden gesteld.

Disclaimer
We besteden de grootste zorg aan de samenstelling van onze website. Desondanks is het mogelijk dat de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. We aanvaarden hiervoor geen enkele vorm van aansprakelijkheid. Onze website en social media-kanalen kunnen links bevatten van en naar websites van onze partners, relaties en adverteerders. We aanvaarden geen enkele vorm van verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid m.b.t. reglementen van derde partijen. 

Toepasselijk recht
Op dit privacy statement is het Nederlands recht van toepassing.

Wijziging privacy statement
We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Op onze website staat de actuele versie. We bevelen je aan om onze websites in de gaten te houden en het privacy statement regelmatig in te zien, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Contact
Heb je vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming of het gebruik van jouw persoonsgegevens, dan kun je contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming via mijndata@continu.nl of 040-2431919.

Continu Group
Onze groep bestaat uit meerdere ondernemingen. Dit privacy statement is van toepassing op:  

 • Continu B.V., mede handelend onder de naam Continu Professionals
 • Solyne B.V.
 • Solyne Interim B.V.